Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APCO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.
  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Patriotów 181 lok. 2, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Inspektorem Ochrony Danych w APCO Sp. z o.o. jest Pan Tomasz Besowski1).
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań przedsiębiorstwa, wypełniania obowiązków ciążących na przedsiębiorstwie, realizacji umów z kontrahentami, na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz udzielonej zgody, w zakresie i celu udzielonej zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wymienionych w pkt. 3, następnie przez okres wynikający z przepisów obowiązującego prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do innych podmiotów na podstawie udzielonych zgód, w zakresie koniecznym do realizacji zadań, oraz do podmiotów publicznych w zakresie wskazanym przez przepisy prawa.4).

 • Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.5)

1) Należy podać imię i nazwisko oraz e-mail lub inne dane kontaktowe, jeśli został powołany Inspektor Ochrony Danych lub usunąć.
2) Należy podać podstawę prawną, np. art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Akapit f) nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.

3) Należy podać konkretną datę lub zdarzenie definiujące zakończenie procesu przetwarzania danych np. zakończenie konkursu itp.
4) Należy podać podstawę prawną.
5) Należy podać istotne informacje o algorytmie automatycznego podejmowania decyzji oraz możliwych konsekwencjach dla osoby, której procesowanie dotyczy, np. odrzucenie wniosku ze względu na niespełnianie wymagań, przesłanie zbioru produktów dedykowanych na podstawie wypełnionych danych.