Polega na podejmowaniu inwestycji, które będą miały na celu udostępnianie przestrzeni architektonicznej. Likwidacja barier technicznych to inwestowanie w sprzęt techniczny, który pozwala osobom niepełnosprawnym samodzielnie funkcjonować.

Na likwidację barier można starać się o dofinansowanie ze środków PFRON. O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, mająca trudności w poruszaniu się oraz będąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której likwiduje się bariery, lub posiadająca zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym mieszka na stałe.

O likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych niepełnosprawni mogą ubiegać się tylko w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinasowanie przysługuje osobom które w ciągu trzech lat nie korzystały z takiego rodzaju dofinansowania lub takim które mają zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nie obejmuje ono kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych może wynieść do 80% kosztów, jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

W ramach Likwidacji barier funkcjonalnych można uzyskać dofinasowanie do: budowy pochylni, dźwigu, podnośnika, poręczy w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, likwidacji progów, podłogi antypoślizgowe itp.

  • W ramach likwidacji barier technicznych można uzyskać:  zakup urządzenia umożliwiającego osobie z dysfunkcją prowadzenie samochodu, zakup wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym, montaż osprzętu umożliwiającego otwarcie drzwi i okien w niestandardowy sposób itp.
Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć wymienione dokumenty:
  • orzeczenie o niepełnosprawności
    dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu w którym ma nastąpić likwidacja barier
  • kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projektu i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej
  • zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier.
    wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS)
  • Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest: podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury VAT z odroczonym terminem płatności, odbiór prac przez pracownika PCPR/MOPS.